Algemene Voorwaarden

 

STOPMIJNAFVAL is een handelsnaam en merk van ♻ Recycling Nederland.

 

Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden.


1-1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle werkzaamheden door STOPMIJNAFVAL, gevestigd te Baarn, hierna te noemen "STOPMIJNAFVAL", aangegaan en die zij eventueel voor derden verricht.

1-2. De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van "STOPMIJNAFVAL" haar algemene voorwaarden.

1-3. Bijzondere, van "STOPMIJNAFVAL" haar voorwaarden afwijkende bepalingen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen.


Alle aanbiedingen en/ of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval door "STOPMIJNAFVAL" een schriftelijke bevestiging van een opdracht wordt gegeven, wordt deze door haar als bindend beschouwd.

 

Artikel 3. Overeenkomst.


3-1. Voor de afvalabonnementen wordt een overeenkomst aangegaan tussen opdrachtgever en ¨STOPMIJNAFVAL volgens de offerte voor een periode van twaalf of vierentwintig maanden en deze vangt aan op de datum dat STOPMIJNAFVAL start met de uitvoering van haar dienst. De overeenkomst wordt vervolgens steeds stilzwijgend voortgezet voor de periode van twaalf maanden.

3-2 De opdrachtgever kan de overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf maanden, deze termijn vangt aan op de dag dat ¨STOPMIJNAFVAL¨ de opzegging ontvangt. Opzegging van de overeenkomst dient per e-mail plaats te vinden.

 

Artikel 4. Afspraken


4-1. Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van "STOPMIJNAFVAL" binden de laatste niet, voor zover ze door haar niet schriftelijk zijn bevestigd.

4-2. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

 

Artikel 5. Prijzen.


5-1. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.

5-2. STOPMIJNAFVAL is gerechtigd om na 1 januari van elk kalenderjaar maximaal 1 keer per jaar haar prijzen aan te passen conform de kostenontwikkelingen voor het binnenlands afvalvervoer en afvalverwerking.

5-3. Bij inzameling van afval zijn de tarieven gebaseerd op een gemiddeld soortelijk gewicht van 100 kg per m3. Bij structurele overschrijding hiervan zal het tarief dienovereenkomstig worden aangepast.

 

Artikel 6. Leveringstermijnen.


Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor "STOPMIJNAFVAL" zijn de werkzaamheden ter hand te nemen. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

 

Artikel 7. Op- en/of overslag.


Indien de opdrachtgever "STOPMIJNAFVAL" goederen ter op- en/of overslag aanbiedt, is "STOPMIJNAFVAL" niet voor bewaargeving aansprakelijk.

 

Artikel 8. Laad-en/of lostijd en tijd van aflevering.


8-1. Bij onvoldoende laad-en/of lostijd, ongeacht de oorzaak daarvan, komen alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden enz. voor rekening van de opdrachtgever, ook dan, wanneer "STOPMIJNAFVAL" het connossement en/of charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien zonder protest heeft aangenomen. Buitengewone kosten en hogere arbeidslonen, welke ontstaan wanneer "STOPMIJNAFVAL" krachtens enige bepaling in de desbetreffende vervoersdocumenten gedurende de avond, de nacht of zaterdag of op zon -en/of feestdagen tot laden overgaat, is niet in de overeengekomen prijs inbegrepen, tenzij anders is overeengekomen. De kosten hieruit voortvloeiend dienen door de opdrachtgever aan "STOPMIJNAFVAL" te worden vergoed.

8-2. Enkele vermelding door de opdrachtgever van een tijd van aflevering bindt "STOPMIJNAFVAL" niet. Tijden van aankomst worden door "STOPMIJNAFVAL" niet gegarandeerd. Voor onjuistheden in de opgave van vrachten, rechten en onkosten door derden aan "STOPMIJNAFVAL" verstrekt, is zij niet aansprakelijk indien onjuiste vrachten, kosten en rechten zijn geheven. Vorderingen ·en navorderingen, welke uit dien hoofde ontstaan, komen voor rekening van de opdrachtgever, indien derden die "STOPMIJNAFVAL" bij uitvoering van de opdracht inschakelde, weigeren van stukstal, gewicht etc. te kennen, is "STOPMIJNAFVAL" voor de gevolgen daarvan niet aansprakelijk.

 

Artikel 9. Verzekering.


De verzekering van welke aard ook wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever verzorgd, na uitdrukkelijke schriftelijke opdracht daartoe. De te verzekeren risico’s dienen daarbij duidelijk te worden genoemd. Opgaaf van de waarde alleen is niet voldoende. Indien "STOPMIJNAFVAL" een verzekering op eigen naam heeft gesloten is zij gehouden desgevraagd haar aanspraken op de verzekeraar aan de opdrachtgever over te dragen. Voor keuze van de verzekeraar is "STOPMIJNAFVAL" niet verantwoordelijk. "STOPMIJNAFVAL" is wanneer zij bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van bokken en dergelijk werktuigen, gerechtigd voor rekening en risico van de opdrachtgever een verzekering te sluiten, welke de risico’s dekt, die voor haar uit het gebruik van deze werktuigen voortvloeien.

 

Artikel 10. Invoerdocumenten.


Toezending van invoerdocumenten aan "STOPMIJNAFVAL" houdt volmacht tot vrijmaking der goederen in.

 

Artikel 11. Wijze van verzending en route.


Indien de opdrachtgever bij zijn opdracht geen voorschriften heeft gegeven, omtrent de wijze van verzending en de route zijn deze ter keuze aan "STOPMIJNAFVAL" waarbij "STOPMIJNAFVAL" steeds de documenten kunnen aannemen, die bij de ondernemingen, met welke zij ter uitvoering van de haar gegeven opdracht contracteren, gebruikelijk zijn.

 

Artikel 12. Verzending en transport.


De kosten van verzending en vervoer der goederen en materialen waaronder tevens die van op -en aflading zijn voor rekening van de opdrachtgever. De goederen en/of materialen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever vervoerd.

 

Artikel 13. Vervoer en montage


"STOPMIJNAFVAL" is gerechtigd bij de uitvoering der overeenkomst naast en zodanig in afwijking van de in de opdrachtbevestiging genoemde middelen zich te bedienen van alle middelen van transport en montage, hoe ook genaamd en van welke aard ook, b.v. kranen, bulldozers, kiepauto’s montagewerktuigen en alle andere gereedschappen door haar gebezigd voor het uitvoeren van werkzaamheden.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid.


14-1. Voor schade aan de goederen en materialen, die onderwerp der tussen "STOPMIJNAFVAL¨ en haar opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten vormen, is "STOPMIJNAFVAL" slechts aansprakelijk indien kan worden aangetoond dat zij, haar ondergeschikten en eventuele personen de welke door haar ter uitvoering van vorengenoemde overeenkomst zijn ingeschakeld, ten aanzien van de goederen geen redelijke zorg hebben betracht, indien blijkt, dat de schade een gevolg is van gebrek of van de aard van het middel van transport of montage, is "STOPMIJNAFVAL" evenzeer slechts aansprakelijk, indien kan worden aangetoond, dat zij of haar ondergeschikten, respectievelijk de door haar eventueel ingeschakelde personen geen redelijke zorg hebben betracht ten aanzien van de keuze van uitrusting, onderhoud, bemanning, bediening, besturing en gebruik van het middel van transport of montage, alsmede de gereedschappen en des zelfs toebehoren.

14-2. "STOPMIJNAFVAL" is nimmer aansprakelijk voor schade die in de ruimste van het woord een gevolg is van:

1. a. Afwijking in de opgegeven en/of gebruikte gewichten, maten, samenstelling of aard der door "STOPMIJNAFVAL" te vervoeren, te plaatsen, te verplaatsen, of op enigerlei wijze ter uitvoering van de overeenkomst harerzijds.

2. b. De naar "STOPMIJNAFVAL" haar oordeel onvoldoende bereikbaarheid en bruikbaarheid van het werkterrein voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds.

3. c. Vertraging door het defect raken van door "STOPMIJNAFVAL" gebezigde en/ of aan de opdrachtgever om niet tegen betaling ter beschikking gestelde middelen van transport en montage, als omschreven in artikel 14 van deze voorwaarden, onverschillig of deze defecten ontstaan zijn tijdens of voor de uitvoering van de overeenkomst harerzijds. Alles onverminderd het recht om indien zich één van bovengenoemde voorvallen of omstandigheden voordoen, de overeenkomst als van rechtswege met onmiddellijke ingang als ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

4. d. Door onvoorziene omstandigheden bij het uitvoeren van een aan de onderhavige opdracht voorafgaande ontstane vertraging.

14-3. Voor bedrijfsschade, hetzij als gevolg van verlies van of schade, aan goederen hetzij als gevolg van enige oorzaak is "STOPMIJNAFVAL" nimmer aansprakelijk. Indien "STOPMIJNAFVAL" jegens derden aansprakelijk is voor schade, van welke aard en hoe ook genaamd, is de opdrachtgever verplicht "STOPMIJNAFVAL" ter zake van de aanspraken van derden te vrijwaren, voor zover "STOPMIJNAFVAL" haar verplichtingen tegen deze derden verder mocht gaan dan het geval zou zijn geweest, indien "STOPMIJNAFVAL" zich tegen de derde op deze voorwaarden zou hebben kunnen beroepen.

14-4. De door "STOPMIJNAFVAL" verhuurde containers worden geacht te zijn gebruikt volgens de wettelijke bepalingen omtrent vervoer van goederen c.q. stoffen. Indien de huurder de container gebruikt voor vervoer van giftige en/ of verboden goederen c.q. stoffen is "STOPMIJNAFVAL" nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade, opdrachtgever dient ¨STOPMIJNAFVAL¨ te vrijwaren voor alle schadeaanspraken hieruit volgend.

14-5. Indien "STOPMIJNAFVAL" een overeenkomst heeft gesloten betreffende vuilafvoer wordt onder het vuil verstaan al datgeen dat vrijelijk gestort, op de daartoe aangewezen plaatsen, mag worden zonder enige wettelijke beperking. De opdrachtgever dient "STOPMIJNAFVAL" op de hoogte te houden van de samenstelling en inhoud van het vuil. Giftige en schadelijke stoffen zullen apart vermeldt moeten worden door de opdrachtgever.

 

Artikel 15. Overmacht.


Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar "STOPMIJNAFVAL" of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van "STOPMIJNAFVAL", ex -en importverboden , gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van "STOPMIJNAFVAL", dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor "STOPMIJNAFVAL" overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. "STOPMIJNAFVAL" is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te harer eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

 

Artikel 16. Annulering & Retour.


16-1 Annulering van opdrachten door de opdrachtgever dienen uiterlijk 24 uur voor de overeengekomen aanvangsdatum der werkzaamheden en op een werkdag schriftelijk ten kantore van "STOPMIJNAFVAL" plaats gevonden te hebben, op straffe van een onmiddellijke zonder nadere ingebrekestelling aan ¨STOPMIJNAFVAL¨ verschuldigde boete ter grootte van 50% van de overeengekomen aanneemsom, onverminderd "STOPMIJNAFVAL" haar recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

16-2 Voor artikelen die bij STOPMIJNAFVAL¨ zijn besteld geldt het recht van retour. Artikelen zijn binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te retourneren.

 

Artikel 17. Uitbesteding aan, of gebruik van materiaal van derden.


Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft "STOPMIJNAFVAL" steeds het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk met materiaal van derden, of door derden op een door haar gewenst tijdstip uit te voeren c.q. uit te laten voeren. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door "STOPMIJNAFVAL" aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

 

Artikel 18. Reclame.


18-1. Opdrachtgever is verplicht in zaken van reclame, terstond "STOPMIJNAFVAL" schriftelijk daarvan op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 2 x 24 uur na het uitvoeren van de opdracht "STOPMIJNAFVAL" wijst op eventuele reclames, dan wordt de opdrachtgever geacht met de uitvoering van de opdracht akkoord te gaan en valt ieder recht op reclame.

18-2. "STOPMIJNAFVAL" dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar het oordeel van "STOPMIJNAFVAL" juist is, zal zij te harer keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuur waarde van de uitgevoerde opdracht. "STOPMIJNAFVAL" is niet tot verdere schade of kostenvergoeding hoe ook genaamd verplicht .

18-3. Reclames geven de opdrachtgever geen recht ontbinding van de overeenkomst te vorderen of betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of uit te stellen.

 

Artikel 19. Verhuur materialen met en zonder chauffeur c.q. personeel.


Voor zover "STOPMIJNAFVAL" aan haar in eigendom toebehorende materialen verhuurt hetzij met, hetzij zonder chauffeur c.q. personeel wordt de huurder steeds geacht deze materialen en in goede staat van onderhoud in huur te hebben ontvangen en is hij verplicht deze goederen in staat van onderhoud na afloop van de huur aan "STOPMIJNAFVAL" terug te leveren. Mocht na afloop van de huurperiode en bij terug levering van de materialen blijken, dat deze alsdan niet in goede staat verkeren, dan heeft "STOPMIJNAFVAL" het recht op kosten van de huurder de nodige werkzaamheden en/ of reparaties te verrichten om de goederen in goede staat te brengen, onder verplichting van de huurder op enkel vertoon van de nota van herstel deze aan "STOPMIJNAFVAL" te voldoen.

 

Artikel 20. Betaling.


20-1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

20-2. "STOPMIJNAFVAL is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de termijn door haar is ontvangen, aan de opdrachtgever wettelijke rente te berekenen, gerekend vanaf de vervaldatum van de facturen.

20-3. "STOPMIJNAFVAL" is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen.

20-4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 8% van de hoofdsom met een minimum van € 80,-. Uit het enkele feit dat "STOPMIJNAFVAL" zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

 

Artikel 22. Geschillen.


Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de woon-c.q. vestigingsplaats van "STOPMIJNAFVAL", indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover deze daartoe wettelijk bevoegd is.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

de eigenaar: Stopmijnafval, de eigenaar van de website en webshop;
gebruik(en): alle denkbare handelingen;
u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
de content: alle in de website aanwezige inhoud;
Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.
Indien u nog vragen heeft kunt u contact met ons opnemen via info@stopmijnafval.nl.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2015 - 2024 STOPMIJNAFVAL | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel